Krokus Private Equity Sp. z o.o.

tel: (+ 48 22) 398 49 69,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krokus Private Equity Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa [tel: +48 22 653 69 50, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.];

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie komunikacji dotyczącej realizacji usługi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Krokus Private Equity Sp. z o.o.;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji usługi;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego , a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.


 

INFORMATION CLAUSE

According to art. 13 par. 1 and par. 2 of the General Data Protection Regulation (GDPR) of 27 April 2016, we inform that:

 

1) the administrator of your personal data is Krokus Private Equity Sp. z o.o. based Jana Pawła II Avenue 29, 00-867 Warsaw [phone: +48 22 653 69 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.];

2) your personal data will be processed in the communication process regarding the performance of the service, pursuant to art. 6 par 1 point a / b / c.;

3) the recipient of your personal data is Krokus Private Equity Sp. z o.o.;

4) your personal data will be stored until the completion of the service;

5) you have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made on consent before its withdrawal;

6) you have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office when you feel that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the general regulation on the protection of personal data of April 27, 2016.

What are cookies

Cookies are small files that are saved and stored on your computer, tablet or smartphone while you visit different websites on the internet. A cookie usually contains the name of the website from which it comes, the "lifespan" of the cookie (that is, its lifetime), and a randomly generated unique number used to identify the browser from which the website is connected.

Cookie policy

In connection with sharing the content of the website, the so-called cookies, i.e. information saved by servers on the user's end device, which servers can read every time this terminal device is connected, may also use other technologies with functions similar or identical to cookies. In this document, information about cookies also applies to other similar technologies used within our websites. Cookies (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the user's end device of the website. Cookies usually contain the domain name of the website they come from, the time they are stored on the end device and a unique number.

In many cases, software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored in the user's end device by default. Website users can change cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of the web browser or inform about their every posting in the user's device of the website. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings. Failure to change the cookie settings means that they will be included in the user's end device, and thus we will store information on the user's end device and access this information.

Disabling the use of cookies may make it difficult to use certain services on our websites, in particular those requiring login. Disabling the option of accepting cookies does not cause the lack of the ability to read or watch the content posted on the website, subject to those to which access requires login.

Cookies may be placed on the user's end device of the website, and then used by advertisers, research companies and multimedia application providers cooperating with the website.

Zasady inwestycji

Zasady inwestycjiNova Polonia II preferuje inwestycje związane z finansowaniem ekspansji przedsiębiorstw oraz wykupy firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej

Doświadczenie

Doświadczenie Krokus PENasi partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu dokonywania inwestycji, jak i zwiększania wartości posiadanych spółek portfelowych.

Dowiedz się więcej